مقام معظم رهبری: طلبه ها باید کوهنوردی بروند...

طلبه ها باید ورزش کنند؛ طلبه ها باید کوهنوردی بروند.

                                                           کوهنوردی امتیازات برجسته و ممتازی دارد. مهمترینش همان عزم و اراده ی بین انسان و انگیزه های درونی خود اواست.

Loading...
Loading...