مجموعه اسناد خاندانی شامل ۵۶ طغرا از اسناد مهم و با ارزش متعلق به دوره ناصری، از سوی زهره بزرگ‌نیا به کتابخانه ملی ایران اهدا شد. مجموعه اسناد مذکور دارای سلامت نسبی ظاهری هستند و بر اساس تعداد اندک تواریخ ثبت بر اسناد، متعلق به دوره ناصری و دوره محمدشاه تا احمدشاه قاجار است. محوریت محتوایی مجموعه، مکتوبات و نامه‌های اخوانی و یک نمونه مراسله سر برگ‌دار است که قاطبه آنها، درون خانوادگی و مبتنی بر مراودات داخلی متعلق به خاندان «قائم مقامی» (منتسب به قائم مقام فراهانی) می‌شود و از منطقه «هزاوه» و «جونوش» فراهان و از نسل میرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم فراهانی (وزیر و صدراعظم محمدشاه قاجار ۱۲۵۱-۱۱۹۳ قمری) است.

مهمترین موضوعات و موارد مندرج در متن اسناد شامل دستخط خطابی مظفرالدین شاه قاجار به میرزا فضل الله قائم‌مقام، دو دست خط انتسابی به میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، مکاتبات اخوانی میرزا علی قائم مقام با فرزندش میرزافضل‌اله‌خان؛ مکاتبات «جناب قندهاری» که به روایت مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، از اساتید دارالفنون در ادبیات بوده است، دو مکتوب با نقش مهر «میرزامحمدحسین فراهانی، ملک الکتاب دوم»، ورقه حکمیه با نقش مهر «نورالدین‌الحسینی»، درخواست رسیدگی به اوضاع ثبت و تولیت موقوفات قائم مقام در منطقه و یا ارسال تکالیف مربوطه و وکالت انجام امور موقوفات برای میرزا اسداله خان و مکتوب با مهر «میرزاسلیمان خان فراهانی» می‌شود.

۵۵۵۵

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!