شکسته شدن شیشه‌های محافظ آرامگاه حافظ

شهروندان شیرازی و میهمانان نوروزی، جشن تحویل سال نو را سحرگاه ۱ فروردین‌ماه بر سر مزار حضرت شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی، برگزار کردند و با تفالی بر دیوان خواجه، سال ۱۴۰۲ را با امید به روزهای روشن، آغاز کردند. این مراسم منجر به شکسته شدن شیشه‌های محافظ سنگ مزار آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت و صدمه دیدن تعدادی از شهروندان گردید. ۲۵۹۲۵۹ ... ادامه مطلب

باد بهاری وزید، از طرف مرغزار …

به گزارش خبرگزای خبرآنلاین، فروغ و نور و روشنایی، بهار و نوروز سنتی است برخاسته از همین نظم و هماهنگی با طبیعت و هستی، این نور و فروغ از گذشته تا امروز چراغ ادب ایرانیان ادیب و ادب دوستان ایران است. نگاهی به چند بیت بهاری از اشعار بزرگان را در آغازین ساعات سال نو، تقدیم شما عزیزان می کنیم. سعدی شیخ اجل و پادشاه سخن در غزلی می فرماید: باد بهاری وزید، از طرف مرغزار باز به گردون رسید، نالهٔ هر مرغ‌زار سرو شد افراخته، کار چمن ساخته نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار گل به چمن در برست، ماه مگر یا خورست سرو به رقص اندرست، بر طرف جویبار شاخ که با میوه‌هاست، سنگ به پا می‌خورد بید مگر فارغست، از ستم نابکار شیوهٔ نرگس ببین، نزد بنفشه نشین سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع نالهٔ موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار برگ درختان سبز، پیش خداوند هوشیار هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان طوطی.. ... ادامه مطلب

باد بهاری وزید، از طرف مرغزار/ نگاهی به بهار و نوروز در شعر شاعران کهن

به گزارش خبرگزای خبرآنلاین، فروغ و نور و روشنایی، بهار و نوروز سنتی است برخاسته از همین نظم و هماهنگی با طبیعت و هستی، این نور و فروغ از گذشته تا امروز چراغ ادب ایرانیان ادیب و ادب دوستان ایران است. نگاهی به چند بیت بهاری از اشعار بزرگان را در چند یادداشت برای شما گزارش می کنیم. سعدی شیخ اجل و پادشاه سخن در غزلی می فرماید: باد بهاری وزید، از طرف مرغزار باز به گردون رسید، نالهٔ هر مرغ‌زار سرو شد افراخته، کار چمن ساخته نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار گل به چمن در برست، ماه مگر یا خورست سرو به رقص اندرست، بر طرف جویبار شاخ که با میوه‌هاست، سنگ به پا می‌خورد بید مگر فارغست، از ستم نابکار شیوهٔ نرگس ببین، نزد بنفشه نشین سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع نالهٔ موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان طوطی شکرفشان، نقل .. ... ادامه مطلب